Thông tin dịch vụ

 

 

Báo giá dịch vụ internet

1. Báo giá dịch vụ truy nhập internet cáp quang FTTH Bảng giá cước dịch vụ

2. Báo giá  internet LL  Bảng giá cước dịch vụ

3. Báo giá dịch vụ truyền số liệu TSL  Bảng giá cước dịch vụ

Quản lý chất lượng dịch vụ

1. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ

- Bảng công bố chất lượng dịch vụ

2. Công văn công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.

- Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông

3.Giấy phép cung cấp dịch vụ và triển khai hạ tầng viên thông công cộng.

- Giấy phép cung cấp chất lượng dịch vụ viễn thông.

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng.

Công bố thông tin: https://phapluatxahoi.vn/cong-bo-giay-phep-cung-cap-dich-vu-vien-thong-va-giay-phep-thiet-lap-mang-vien-thong-cong-cong-170640.html

 

Thiết kế website bởi www.thienvanmedia.com.