CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ KINH DOANH

brainwave

     Công ty Cổ phần FFC đặt mục tiêu phát triển bền vững là yếu tố nòng cốt tạo ra giá trị cốt lõi, không chỉ bằng việc phát triển kinh tế mà còn gắn liền với những hoạt động về lĩnh vực môi trường và xã hội.

     Với ba trụ cột phát triển: Kinh tế - Môi trường - Xã hội, Công ty Cổ phần FFC đã đạt được mục tiêu kinh doanh, tạo nên danh tiếng và duy trì thành công bền vững.

     1. Nỗ lực hết mình vì lợi ích của khách hàng

     2. Thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

     3. Linh hoạt, thúc đẩy hoạt động kinh doanh

     4. Giảm chi phí vốn và tăng giá trị tài sản

     5. Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường vốn

     6. Nâng cao uy tín, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ cung cấp