Giải pháp và mô hình kết nối viễn thông của FFC

1. Cấu trúc mạng viễn thông tổng quát của Công ty cổ phần FFC      Để có thể cung cấp các dịch vụ tốt đến khách hàng, Công ty cổ phần FFC thiết lập mạng Viễn thông theo ba lớp sau: Lớp ứng dụng và quản lý. Lớp mạng lưới các POP cấp 1.…

Xem thêm